Obchodní podmínky

Provozovatelem internetového projektu www.FajnSlevy.cz je společnost Mediasoft, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Kateřinská 9/87, PSČ 772 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 152, IČ: 00575453, DIČ: CZ00575453 (dále jen "Provozovatel").

Vy ("zákazník") zakoupením poukazu na www.FajnSlevy.cz potvrzujete, že jste četli, akceptujete, rozumíte a budete dodržovat následující obchodní podmínky. Pokud s nimi nesouhlasíte nebo jim nerozumíte, případně vám okolnosti nedovolují je v plném znění přijmout a dodržovat, nemůžete u nás poukaz zakoupit.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 1. Všeobecná ustanovení

  Provozovatel na svých internetových stránkách FajnSlevy.cz umožňuje zákazníkovi získání poukazu na určité zboží či službu (dále jen "poukaz") u třetí strany. Provozovatel pouze zprostředkovává dodání zboží či poskytnutí služby. Dodavatelem zboží či poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele, jež je v nabídce zboží či služby vždy předem přesně identifikována (dále jen "Poskytovatel").

  Zákazník objednávkou akceptuje tyto Obchodní podmínky zveřejněné Provozovatelem na internetové stránce FajnSlevy.cz. Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, zákazníka a Poskytovatele.

 2. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem

  Obsahem vztahu je závazek Provozovatele umožnit zákazníkovi získání poukazu na zboží či službu Poskytovatele popsanou v nabídce a závazek zákazníka zaplatit za tento poukaz sjednanou cenu na účet Provozovatele za stanovených podmínek.

 3. Objednání poukazu

  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, stejně tak souhlas s podmínkami poukazu, které jsou vždy uvedeny v popisu nabídky. Odesláním objednávky Provozovateli se objednávka pro zákazníka stává závaznou.

  Objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby Poskytovatelem, jejíž uzavření Provozovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Provozovatelem, smlouva pak vzniká v případě, že si poukaz objedná minimálně stanovený počet zákazníků.

 4. Dodání poukazu

  Za doručení poukazu zákazníkovi se považuje odeslání emailu s poukazem a s odkazem na stažení elektronické verze poukazu. Poukaz bude zaslán pouze v případě, že bude řádně zaplacen.

 5. Podmínky použití poukazu

  Podmínky užití poukazu (zejména doba jeho platnosti) jsou uvedeny přímo na něm či byly uvedeny v nabídce zboží či služby na FajnSlevy.cz a zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí zákazník nárok na dodání zboží či poskytnutí služby bez nároku na vrácení ceny, závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti poukazu zaniká.

  Poukaz je přenosný.

  V rámci jedné objednávky (tj. v rámci jednoho čerpání výhod plynoucích z poukazu u Poskytovatele) může zákazník objednat pouze jeden poukaz, pokud Poskytovatel (Provozovatel v nabídce) nestanoví jinak. Stejně tak pokud Poskytovatel nestanoví jinak, je možné poukaz požít pouze jednou. Provozovatel ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, odcizení nebo poškození či zničení poukazu.

  V případě, že zákazník promění poukaz za nižší než jeho původní hodnotu (pokud je to možné), nemá nárok na doplacení hodnoty poukazu nebo nový poukaz na zbytek hodnoty původního.

 6. Cena a placení

  Cena nabízeného zboží či služby je vždy uvedena v nabídce na internetových stránkách FajnSlevy.cz včetně uvedení slevy, která je poskytována.

  Při objednávce poukazu dojde k autorizaci platby zákazníka (při platbě kartou). Platba bankovním převodem bude realizována až po skončení nabídky v případě, že si poukaz objedná minimálně stanovený počet zákazníků. Pokud si poukaz neobjedná minimálně stanovený počet zákazníků, bude autorizace platební transakce při platbě kartou zrušena a ukončena.

 7. Způsoby platby

  Převodem na účet – zákazník se zavazuje po dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají poukaz (o kterém bude informován e-mailem), zaplatit stanovenou cenu převodem nejpozději do 7 dní od obdržení informačního mailu.

  Platební kartou - platba bude provedena ihned. V případě, že sleva v okamžik platby nebude aktivní, kupón obdržíte obratem po aktivaci slevy. Pokud by sleva nebyla aktivována, platba bude stornována a v plné výši vrácena.

  Pokud nedojde k aktivaci nabídky (dosažení minimálního stanoveného počtu zákazníků, kteří si objednají poukaz), všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky a v případě, že Provozovatel již obdržel platbu zákazníka, je povinen mu ji do 3 pracovních dnů vrátit.

 8. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

  Informace o původních cenách (před slevou) a slevách uvedené na internetových stránkách FajnSlevy.cz jsou poskytovány na základě informací získaných od Poskytovatele a Provozovatel tak nenese odpovědnost za jejich správnost.

  Vzhledem k tomu, že zboží je dodáváno a služby poskytovány přímo Poskytovatelem, nese odpovědnost za řádné a včasné dodání zboží či poskytnutí služby přímo Poskytovatel. Zákazník je tak povinen svá práva, zejména z odpovědnosti za vady, uplatňovat u Poskytovatele.

  Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za poskytnutí slevy u Poskytovatele, neboť Provozovatel o slevách prostřednictvím svých internetových stránek pouze informuje.

  Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s užitím služby či zboží.

 9. Odstoupení od smlouvy

  V případě, že Poskytovatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu z důvodu na jeho straně, a to ani po písemné výzvě zákazníka, má zákazník právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené částky.

  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení poukazu (dle bodu 4.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli doručeno nejpozději 14. dne od doručení poukazu.

  Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou nebo formou elektronické pošty nebo přes formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na webu Provozovatele.

  Vzhledem k tomu, že platba za poukaz je prováděna na účet Provozovatele, je zákazník povinen o svém odstoupení informovat i Provozovatele, aby v případě, že celá platba ještě nebyla Provozovatelem převedena Poskytovateli, mohl Provozovatel vrátit takovou část platby zákazníka zpět zákazníkovi.

 10. Ochrana osobních údajů

  Provozovatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu). V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a poskytnuté osobní údaje, které bude chtít Provozovatel využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy, budou zpracovány dle podmínek uvedených níže.

  Provozovatel je zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00041007.

  Zákazník poskytnutím uvedených osobních údajů dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který zákazník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o zákazníku získány na základě uzavřené smlouvy či v rámci přihlášení na internetových stránkách Provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Poskytovatelem za účelem zajištění potřebné komunikace pro plnění uzavřené smlouvy a pro účely vnitřních rozborů a analýz. V případě, kdy je příjemcem zboží či služby osoba odlišná od zákazníka, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

  Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Zákazník (registrovaný zákazník) může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na internetových stránkách Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

 11. Sdělení před uzavřením smlouvy

  Provozovatel sděluje, že:

  společnost Mediasoft, spol. s r.o. neuzavírá kupní smlouvu se zákazníkem, nýbrž zprostředkovává uzavření kupní smlouvy zákazníka s Poskytovatelem, viz podrobnosti dále

  ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH v případě, že Poskytovatel je plátce DPH, a bez DPH v případě, že poskytovatel není plátce DPH. Ceny jsou finální včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

  zákazník má právo od kupní smlouvy s Poskytovatelem odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne obdržení poukazu na službu či zboží; nebo v případě smouvy jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; přičemž toto odstoupení může provést písemně na adrese Poskytovatele nebo Provozovatele, případně může využít elektronickou formu pro odstoupení od smlouvy na emailu Provozovatele (info@fajnslevy.cz) či formulář pro odstoupení od kupní smlouvy na webu Provozovatele

  zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
  * o poskytování služeb, které Provozovatel či Poskytovatel splnil s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
  * o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele či Poskytovatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  * o dodávce zboží či služby, které byly upraveny podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu
  * o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  * o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
  * o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
  * o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
  * o dodávce novin, periodik nebo časopisů
  * o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Provozovatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit

  v případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

  zákazník má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

  v případě, že zákazník má stížnost, může tuto uplatnit u Poskytovatele či Provozovatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

  kupní smlouva s Poskytovatelem vzniká při dokončení objednávky, kde zákazník potvrdí Obchodní podmínky Provozovatele a odešle objednávku

 12. Závěrečná ustanovení

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce FajnSlevy.cz v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li zákazník objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

  Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Webové prezentace jiných subjektů, na něž internetové stránky Provozovatele odkazují, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky FajnSlevy.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2014.
Obchodní podmínky platné do 31. prosince 2013 najdete zde.

Aby vám nic neuteklo

Nechcete minout žádnou super slevu ve vašem městě? Vložte svůj email a my vám o každé akci napíšeme!

Zákaznická podpora

Máte dotaz k naší nabídce? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poradíme. Použít můžete také jinou formu kontaktu.

Telefon: 776 083 600